onderwijsvisie

Binnen ons onderwijs staat kennisoverdracht centraal. Bij ons betekent onderwijs echter meer dan het ontwikkelen van kennis en het toetsen hiervan met behulp van formele testen. Het gaat om de totale vorming van jonge mensen in al z’n veelzijdigheid; de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling zijn uiteindelijk minstens zo belangrijk als het opdoen van kennis. Ook het ontdekken van grenzen in een veilige omgeving is hier onderdeel van.

 

Individuele ontwikkeling
Op de scholen van PCBO Leiderdorp werken we met het jaarklassensysteem en gebruiken we lesmethoden die goed aansluiten op het voortgezet onderwijs. De traditionele hoofdvakken (rekenen, taal en lezen) staan hierbij centraal. We passen het principe van de doorlopende leerlijn toe, als belangrijke voorwaarde voor ononderbroken ontwikkeling.

 

Bij het geven van onderwijs gaan we uit van de aanleg en het tempo van het kind. Voor elk kind streven we samen naar het hoogst haalbare resultaat. Kinderen die gemakkelijk leren krijgen meer uitdaging door extra opdrachten, terwijl kinderen die het moeilijker af gaat extra begeleiding en zorg krijgen. Dit betekent dat groepsgrootte van belang is, maar vooral ook de wijze waarop de aandacht voor individuele ontwikkeling op school is georganiseerd. Door klassen regelmatig in kleinere groepen te verdelen en ruimtes te gebruiken, waar kinderen zelfstandig met begeleiding op afstand aan opdrachten werken, ondersteunen we dit uitgangspunt.

 

Adaptief onderwijs 
Adaptief onderwijs, gericht op het individu, is de basis van ons onderwijsconcept. Binnen dit concept krijgen onze scholen ruimte voor een verdere invulling. Leerkrachten en ouders kunnen zo hun eigen kleur aan het onderwijs geven, afgestemd op groep, leerlingen en omgeving. We creëren  op onze scholen een balans tussen het goede van de traditionele school en moderne inzichten. Nieuwe leermethoden en digitale hulpmiddelen worden veel gebruikt, mits deze passen bij de doelstellingen van ons onderwijs.

 

De kwaliteit van de leerkrachten staat centraal. Hun pedagogische relatie met de leerling en hun communicatie met ouders, waar nodig en mogelijk, is van een grotere betekenis dan welk onderwijsconcept dan ook. Ontwikkelen en in stand houden van hun kennis en inspiratie is de motor van het onderwijs bij PCBO Leiderdorp.

 

Kleuteronderwijs 
De scholen van PCBO ambiëren een  nauwe samenwerking met de kinderopvang in Leiderdorp. De afstemming tussen peuteropvang en het kleuteronderwijs bevordert een goede start van het kind in het basisonderwijs. Taalontwikkeling is daarbij van groot belang. En juist op deze leeftijd is ook het ontwikkelen van sociale competenties en probleemoplossend vermogen een basis, die in volgende levensfasen onontbeerlijk is.

 

Spelend leren is en blijft daarbij wat ons betreft de norm. Of de ontwikkeling van de kleuter goed verloopt, wordt gevolgd via observatietechnieken die hun waarde veelvuldig hebben bewezen. Voor de kinderen in deze leeftijdscategorie zijn en blijven we terughoudend ten opzichte van het gebruik van formele (CITO-achtige) metingen. Deze toetsen vestigen teveel de aandacht op kennis gerichte doelstellingen terwijl wij vooral in de kleuterjaren naast de taalontwikkeling de sociale en motorische ontwikkeling van het kind erg belangrijk vinden. Ook zonder toetsen zorgen wij voor een vloeiende overgang van groep 2 naar groep 3.

 

Aansluiting vervolgonderwijs
Basisonderwijs bereidt het kind voor op het vervolgonderwijs. Via monitoring van vervolgprestaties van oud-leerlingen wordt voortdurend gewerkt aan de juiste afstemming van ons onderwijs op het vervolgonderwijs. In het voortgezet onderwijs ligt een zwaar accent op Nederlands, Wiskunde en Engels. Op al onze scholen wordt in de laatste twee schooljaren voorbereidend Engels gegeven om ook hier te zorgen voor een goede aansluiting. Ook besteden wij extra aandacht aan rekenonderwijs en stimuleren wij begrijpend lezen. De noodzaak hiertoe is landelijk gesignaleerd en PCBO Leiderdorp speelt daar op in. Verbetering van de begeleiding van leerlingen waar nodig, bijvoorbeeld door extra scholing van en ondersteuning door leerkrachten is essentieel. Ook het geven van huiswerk in de laatste twee schooljaren maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs makkelijker. Daarnaast geven we aandacht aan zelfstandig leren werken en het leren leren. Uiteraard worden de toetsingsnormen van de Inspectie Onderwijs hierbij in acht genomen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren