Medezeggenschap

Aan elke school van PCBO Leiderdorp is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In deze raden zitten zowel ouders als personeelsleden, in totaal 6 leden. Uit elke Medezeggenschapsraad worden 2 leden, een ouder en een medewerker, gekozen om tevens zitting te nemen in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor zowel de MR als de GMR zijn reglementen opgesteld, waarin de bevoegdheden staan vermeld.

 

In het kort komt het erop neer dat de MR’en zich bezighouden met zaken van de betreffende scholen, terwijl de GMR zich buigt over beleidsnotities, regelingen e.d. die voor alle scholen gelden. Om lid te kunnen zijn van een MR moet men gekozen zijn door ofwel de ouders of de personeelsgeleding. Verkiezingen voor nieuwe leden worden door de scholen aangekondigd.

 

 

De GMR van de PCBO is als volgt samengesteld:

Oudergeleding:

Krijn Fieret namens 't Bolwerk ( voorzitter)
Jorn Renniers namens Willem de Zwijger
Marlous van Leeuwen namens Kastanjelaan
Joost Ernest namens de Regenboog

Personeelsgeleding:

Jan van der Wel namens 't Bolwerk
Marjoleine Sauer- Heuving namens Willem de Zwijger
Iris Abouljoud namens Kastanjelaan
Margret Kuiters namens de Regenboog

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren