algemeen

De scholen van PCBO bieden onderwijs aan kinderen van vier tot circa twaalf jaar. Onderwijs is onlosmakelijk verbonden met opvoeding. In het klimaat waarbinnen het onderwijs wordt gegeven, wordt de Protestants Christelijke identiteit herkenbaar in openheid en respect voor elkaar, dienstbaarheid en milieubewustzijn.

Om deze doelstelling te realiseren is een organisatiestructuur nodig. De leerkrachten van elke school overleggen met hun eigen directie. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op de scholen en heeft regelmatig namens de bestuurder overleg met de medezeggenschapsraad van de school.

 

De directeuren van de scholen vormen met de bestuurder het directieoverleg. De taken van het directieoverleg bestaan uit beleidsontwikkeling en aansturing van de scholen. Het directieoverleg staat onder leiding van de bestuurder aan wie de directeuren verantwoording afleggen. De bestuurder op zijn beurt is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht van de stichting. De verdeling van taken en bevoegdheden  tussen Raad van Toezicht, bestuurder en directieoverleg zijn vastgelegd in het directiestatuut.

 

De Raad van Toezicht is het interne controle orgaan van de stichting. De RvT benoemt en ontslaat de bestuurder, stelt de belangrijkste kaders vast en controleert naleving van deze kaders. De bestuurder is het bevoegd gezag over de scholen en vertegenwoordigt de stichting ook extern. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en voert het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De directeuren van de scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de schoolplannen en het dagelijks beheer van de scholen. Daarnaast verrichten zij een aantal met de bestuurder afgesproken bovenschoolse taken.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren